معرفی

مشخصات فردی

حسین متقی

نام - نام خانوادگی : حسین   متقی

پست الکترونیکی : h_motaghi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ایران(دانشگاه تهران)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-07-12

حسین متقی
حسین متقی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^