فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

حسین متقی
حسین متقی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^